Close

Statut Fundacji Muzyczny Krąg

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Muzyczny Krąg, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Tadeusz Belerski

Maria Barbara Kolago

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Zbigniewem Warchołem, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Szpitalna 8 lok. 6, w dniu 6 marca 2013 roku, zmienionym 19 czerwca 2013 roku przed notariuszem Markiem Płaską, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Szpitalna 8 lok.6, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa

§ 4

1.Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest minister kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy

3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

Rozwój i promocja polskiej piosenki dziecięcej oraz młodych wykonawców w kraju i za granicą

Wszechstronne wsparcie zespołów wokalno-tanecznych oraz utalentowanych solistów,

Wspieranie twórców, których działalność skierowana jest do dzieci i młodzieży

Propagowanie, szerzenie kultury i edukacji muzycznej wśród najmłodszych

Organizowanie koncertów, festiwali i konkursów wokalno-tanecznych

Wspieranie większego udziału w życiu artystycznym utalentowanych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Działanie na rzecz podnoszenia kultury muzycznej dzieci oraz rodziców i opiekunów

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Działalność edukacyjną

– Fundacja będzie kreować ciekawe pomysły, skutecznie rozniecające muzyczne fascynacje. Rozwijać talenty muzyczne, wokalne, taneczne poprzez nagradzanie nieszablonowych pomysłów. Edukacja poprzez kulturę muzyczną to najskuteczniejsza metoda wychowawcza, powodująca rozwijanie w dzieciach i młodzieży zapału do wspólnego działania
i chęci dzielenia się radością płynącą z muzyki

Organizowanie imprez wokalno-tanecznych

– Fundacja będzie wspierać działalność ognisk, centrów muzycznych, zachęcać do prężnego działania, poprzez organizowanie festiwali, konkursów muzycznych, a także zapraszać do uczestniczenia w bardzo interesujących projektach i wydarzeniach kulturalnych

Działalność wydawniczą i popularyzatorską

– Inspirowanie i inicjowanie wydawnictw popularyzujących wartościową twórczość literacko-muzyczną, skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Rozpowszechnianie i popularyzowanie najbardziej cennej twórczości, wybitnych, profesjonalnych twórców

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kulturalnymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9

Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000, 00 zł (dwa tysiące złotych) ), a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Na realizację celów statutowych Fundacji Fundatorzy przeznaczają w gotówce kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy przeznaczają w gotówce kwotę 1.000.00 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:

darowizn, spadków, zapisów

dotacji i subwencji oraz grantów

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

dochodów z majątku Fundacji

działalności gospodarczej

§ 11

dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza – 58.1,
b. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2

c. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.1

d. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.2

e. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi – 63.1

f. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 90.0

g. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01

h. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02

i. artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03

j. działalność obiektów kulturalnych – 90.04

Władze fundacji

§ 12

Władzami Fundacji są:

Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

§ 13

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swa decyzją Rada.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów jej członków obecnych, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego

§ 15

Do zadań Rady należy:

Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium

Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji

Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

Nadzór nad działalnością Fundacji.

Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

żądania od Zarządu Fundacji przedstawienie wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 17

Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciw mieniu oraz w przypadku śmierci.

§ 18

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

W przypadku zarządu wieloosobowego każdy członek zarządu działa samodzielnie.

Do zadań Zarządu należy:

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

uchwalanie regulaminów,

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 20

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 23

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.