Close

14 października 2013

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hiperkinetic Disorder) oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Inne nazwy to zaburzenia hiperkinetyczne lub nadpobudliwość psychoruchowa.

ADHD występuje u 3% -10% dzieci i najczęściej jest dziedziczna. Charakterystycznymi objawami ADHD są:

 • brak uwagi,

 • impulsywność,

 • nadmierna aktywność

co stanowi dużą przeszkodę w prowadzeniu grupowych zajęć lekcyjnych.

Dziecku z zaburzeniem ADHD wydaje się, że zna już temat, więc nie zwraca uwagi na szczegóły i dlatego często nie rozumie poleceń, stąd trudności i popełniane błędy. Dziecku trudno zachować spokój, przerywa lub przeszkadza innym, brak mu cierpliwości, na pytania odpowiada bez zastanowienia. Nadpobudliwość (impulsywność) jest przyczyną konfliktów i gorszych kontaktów dziecka z rówieśnikami, bo przeszkadza przewidzieć i ocenić skutki własnego postępowania.

We wsparciu terapii w zakresie ADHD zdecydowanie zalecana jest nauka gry na keyboardzie. Keyboard pozwala na odtworzenie melodii z jednej pięciolinii i nakazuje umieścić dźwięki w żelaznym rytmie automatycznego akompaniamentu. Tym samym kształci koncentrację i dyscyplinę wewnętrzną, a także logikę przypasowania dźwięku odpowiedniego klawisza do jego obrazu na pięciolinii. Oprócz poczucia rytmu i słuchu, harmonijna konsekwencja płynnego następstwa dźwięków wpływa na uporządkowanie charakteru uczącego się dziecka.

Muzykowanie a rozwój zdolności dziecka

Model artystycznego i muzycznego rozwoju dziecka ewolucji został zaproponowany przez Davida Hargreavesa i Galton’a w 1992 roku. Model opisuje pięć faz rozwojowych związanych z wiekiem, opartych na badaniach rysowania, pisania oraz percepcji estetycznej.

 

Faza

Wiek

Śpiewanie

Wyraz graficzny

Percepcja melodii

Komponowanie

sensomotoryczna (presymboliczna),

0-2

gaworzenie – głosolalia, rytmiczne tańczenie

bazgranie, działanie równoważne

rozpoznawanie konturów melodii

sensoryczne, manualne

obrazkowa

2-5

kontur melodii, połączenia między spontanicznością i muzyką z kręgu kulturowego

obrazkowy, pojedyncze wartości

ogólna: wysokość, kontur

przyswajanie muzyki z kręgu kulturowego

schematyczna

5-8

pierwsze szkice pieśni: przenoszenie, odtwarzanie

obrazkowa metryka: więcej niż jedna wielkość

zachowanie właściwości melodii

narodowa konwencja

Zasad systemowych

8-15

interwały, skale

właściwa metryka

analityczne rozpoznawanie interwałów, stabilność tonacyjna

stylistyczna konwencja

profesjonalna (metapoznawcza)

15+

 

 

 

ożywiona i refleksyjna strategia

 

W innym przekroju model wyróżnia cztery obszary muzycznego rozwoju:

 • śpiewanie,

 • wyobrażenia muzyczne,

 • percepcja melodii,

 • kompozycja.

Rozszerzone wychowanie muzyczne i nauka gry na instrumentach wpływa niezwykle pozytywnie na rozwój osobowości dzieci i młodzieży. Muzyka i nauka gry na instrumentach klawiszowych lub skrzypcach:

 • umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych wyników w nauce pomimo przeciążenia czasowego,

 • gra na instrumencie wyrabia umiejętność skupienia i koncentracji,

 • muzyczny porządek wpływa na rozwój logicznego myślenia, wyrabia inteligencję i ogólną orientację,

 • dzieci podczas nauki muzyki najpierw instynktownie a następnie świadomie dodają i odejmują,

 • znajomość nut i rytmu ułatwia naturalne rozumienie ułamków,

 • kojarzenie znaku z dźwiękiem przyspiesza opanowanie umiejętności czytania,

 • rozwój słuchu jest podstawą szybszego opanowania języków obcych,

 • nauka muzyki rozwija pamięć słuchową, wzrokową, logiczną i zdolności manualne,

 • systematyczne ćwiczenie podporządkowuje aparat ruchowy własnej woli,

 • występy publiczne rodzą wiarę we własne siły, pomagają uzyskać odporność i stabilność emocjonalną,

 • muzykowanie w grupie rozwija łatwość porozumiewania się z otoczeniem i zdolność do pracy w zespole.